Obchodní podmínky

 
I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím internetových stránek www.armyemzak.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek www.armyemzak.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a odsouhlasení obsahu objednávky.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Odesláním závazné objednávky prostřednictvím internetových stránek www.armyemzak.cz kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nesmějí být a také nebudou poskytnuty třetí straně a budou sloužit pouze k vyřizování objednávek kupujícího.


III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
Není-li v popise objednaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno (odesláno) co nejdříve, nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky.
K celkové ceně objednávky účtujeme poštovné 150 Kč, u zásilek do 2kg. Žádné další poplatky připočítávány nejsou, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak a to v případech rozměrnější /objemnější zásilky, nebo zásilky do zahraničí. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
V akutních případech (např. je-li zboží určeno jako dárek, nebo je-li třeba ho doručit před odjezdem na dovolenou), může kupující požádat o přednostní vyřízení objednávky. V tomto případě si však může prodávající naúčtovat příplatek 100 Kč. Žádost o přednostní vyřízení objednávky lze učinit e-mailem, v rámci objednávky. Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem odešle se pouze přístupné zboží, nebude-li dohodnuto jinak. Kupující bude později informován o možnosti doobjednat si znovu další položky.


IV. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na internetových stránkách, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními NOZ.


V. Záruka
Na veškeré zboží je poskytována záruka minimálně po dobu 2 roky, pokud není u jednotlivého druhu uvedeno jinak.


VI. Odstoupení od smlouvy
Dále v souladu se zákonem 367/2000 může kupující do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Zboží však musí být navráceno nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném a kompletním dodaném obalu. V případě odstoupení od smlouvy je nutné písemné oznámení, přičemž bychom uvítali i uvedení důvodu. Dále je nutné zboží navrátit prodávajícímu a to stejně jako při převzetí buďto poštou nebo osobně. Plná cena výrobku vč. poštovného bude navrácena nejpozději do 30 dní od převzetí navráceného zboží.
Zboží vrácené formou dobírky nepřebíráme!!!

 

VII. Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

 

VIII. Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád.

 

Přihlášení