Reklamační řád

 

1. Pokud není u zboží označeno jinak, platí záruční doba v minimální délce dva roky od data nákupu. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

 

2. Vznikne-li po dobu trvání záruční doby na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, uplatní kupující reklamaci písemnou formou zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu poštou.  Při vzniku reklamovatelné vady se kupující zavazuje uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu.

 

Oznámení o závadách musí obsahovat:
jméno kupujícího, adresu, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popis jak závada vznikla

 

Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 nebo 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
 V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak NOZ, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
 V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí společnost.

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v České republice.
Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.


 

Přihlášení